Nieuwlandpartij 8 juli

Min strie min wie it waar en it fjild in wike lyn op freed 1 july doe’t de famylje Nieuwland partij keatst