Moandei 11 juni begjint it Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote wer op it doarpsplein yn Easterlittens.

Ek It Wetterlân sil dit jier wer mei dwaan. It Grouster team moat op tongersdei 14 juni om 18.30 oere los tsjin Seisbierrum-Pietersbierrum.

 

De seleksje fan dit jier is; Alle Jan Anema, Martijn Olijnsma, Klaas Berkepas, Duko Harkema, Arjen Andringa, Thomas Miedema, Rik Sloots.

 

Publyk is fan herte wolkom fanôf 11 juni yn Easterlittens!! En fansels ek op tongersdei 14 juni!

Wedstrijden 2018 Pelote